CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017

CIDADE EUROPEA DO VIÑO 2017
CIUDAD EUROPEA DEL VINO 2017
Xornalismo é, escribir, publicar e transmitir o que non queren que se publique, escríbase e transmítase, o outro son "plumillas e relacións públicas da censura e a corrupción con premeditación e engano aos seus lectores".
CORES DE CAMBADOS É UN BLO
G. Sobre todo crítico.

Buscar neste blog

18.8.17

NOVA CONVOCATORIA DO PLAN DE EMPREGO DA DEPUTACIÓN


O Concello de Cambados realiza, a través do Plan de Emprego da Deputación de Pontevedra, unha nova convocatoria de emprego público. O sóndeo para seleccionar aspirantes a ditos postos será realizado pola Oficina do Servizo Público de Emprego Estatal (Rúa Fonte de Fefiñáns, 4), e a selección definitiva será realizada polos técnicos do Concello, ao tratarse dunha ampliación do persoal contratado polo Plan Concellos 2017, neste proceso de contratación vaise manter as mesmas bases aprobadas na Xunta de Goberno Local do pasado 1 de marzo de 2017, dando preferencia por esta orde aos seguintes criterios:
a) ás vítimas de violencia de xénero
b) aos candidatos/as maiores de 45 anos
c) aos candidatos/as que formen unha familia monoparental con fillos/as ao seu cargo
d) aos candidatos/as con niveis de renda máis baixa
e) aos candidatos/as con cargas familiares
Os postos de traballo ofertados nesta convocatoria son os seguintes:
2 postos de Persoal de Limpeza ou Limpadores en Xeral.
2 postos de Albaneis.
2 postos de Peóns de Obras públicas en xeral.
3 postos de peóns de Obras públicas en xeral.
Posto de Traballador Social (Asistenta Social).

Xornada parcial, 25 horas semanais e a duración é de 3 ou 4 meses dependendo do posto.


CONTRATACIÓN DUN TECNICO AMBIENTAL NOS CONCELLOS DE A ILLA DE AROUSA E CAMBADOS


É obxecto da presente convocatoria regular a contratación dun Técnico Medioambiental que prestará os seus servizos no Concello de A Illa de Arousa (dous días á semana) e no Concello de Cambados (3 días á semana), en réxime laboral temporal, a tempo completo (40 horas semanais), e na modalidade de contrato de duración determinada dende a sinatura do contrato ata o 14 de novembro de 2017 de conformidade co establecido no artigo 15.1.a) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e no Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenrola o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada (Hoxe RDL 2/2015 TRLET).

A presente selección enmárcase dentro da Subvención concedida polo vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 19 de xullo de 2017 acordouse conceder ao Concello de A Illa de Arousa unha subvención de 26.964,24 euros para o proxecto denominado “Proxecto de concienciación e control ambiental nos concellos de A Illa de Arousa e Cambados” ao amparo do previsto na Orde do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan os criterios de repartcición e se establecen as bases reguladoras e a convocatria de subvencións da liña en concorrencia non competitva e da liña en concorrencia competitiva do Fondo de Compensación Ambiental para o ano 2017, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida destinada a entidades locais de Galicia.

Bases contratación dun Técnico Medioambiental.pdf COMEZA UNHA NOVA EDICIÓN DO PROGRAMA “DESEÑANDO O TEU FUTURO”Este xoves deu comezo na OMIX de Cambados a segunda edición do programa “Deseñando o teu Futuro”. Unha quincena de xóvenes que participan neste programa tiveron un primeiro encontro no centro sociocultural “A Merced”.
Deseñando o teu Futuro” é un programa promovido pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a través dos concellos, e está destinado a mozos e mozas de entre 14 e 18 anos que desexen coñecer a realidade do mundo laboral antes de tomar unha decisión sobre o itinerario formativo a seguir.
Durante as vindeiras semanas, os inscritos percorrerán varias empresas da localidade, nas cales coñecerán de primeira man o desenvolvemento de diversos oficios, coa finalidade de que teñan o seu primeiro contacto coa realidade do mundo laboral e lles sirva de axuda á hora de decidir o seu camiño cunha visión máis realista.

MANTENSE A NORMATIVA QUE REGULARÁ A VENDIMA EN RÍAS BAIXAS
O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas remitiu a viticultores e adegueiros as normas que rexerán a campaña de vendima e que foron aprobadas no Pleno do pasado 9 de xuño. Desde a Denominación insisten na necesidade de colaborar todo o necesario para que a recollida da uva se desenvolva con normalidade e sempre prestando a máxima atención ao coidado da uva, o que redundará na calidade dos viños e en que sigan sendo competitivos nuns mercados cada vez máis esixentes.
A normativa de vendima mantense con respecto ao ano anterior no cumprimento da EN-UNE-17065-. Dita norma de calidade, no caso das adegas, “implica a revisión dos sistemas de autocontrol durante a vendima, todo iso de fronte ao cumprimento dos requisitos marcados no Regulamento, Manual de Calidade e Prego de condicións. Desta maneira, en caso de detectar algún incumprimento (Non conformidade), ao finalizar a vendima, o Órgano de Control e Certificación emitirá un informe definitivo, que será remitido á adega para a súa corrección”, reza o escrito.
Do mesmo xeito, os viticultores recibirán un Informe de validación de colleita, que dará amparo á súa produción e servirá como xustificante das entregas de uva. O devandito documento remitirase antes do 20 de novembro.
Os viticultores e adegas remitirán a información a través da plataforma dixital
No caso dos viticultores, o Consello Regulador recomenda a familiarización co uso da plataforma dixital, só accesible aos asociados, onde poden consultar ou imprimir todos os datos relacionados coa súa actividade, así como a normativa da Denominación de Orixe que se atopa en vigor. Neste sentido, anuncian que o próximo ano a web converterase no punto de referencia para a publicación de anuncios ou informacións de interese para o viticultor.
Dita plataforma tamén conta cun sistema de comunicación específico no que as adegas dan conta, en tempo real, das entregas de uva en vendima. Un sistema que xa funcionou a pleno rendemento nas pasadas vendimas.
Finalmente, infórmase os viticultores sobre a publicación do Real decreto 772/2017 polo que se regula o potencial vitícola. Nel especifícase como o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente procederá coa concesión de autorizacións administrativas para novas plantacións de viñedo.